Trgovina električnom energijom

Tržište električne energije u Srbiji obuhvata:

-    Bilateralno tržište električne energije
-    Balansno tržište ektrične energije
-    Organizovano tržište električne energije
    
Učesnici na tržištu električne energije mogu biti:

-    Proizvođač električne energije
-    Snabdevač
-    Snabdevač na veliko
-    Krajnji kupac
-    Operator prenosnog sistema električne energije
-    Operator distributivnom sistema električne energije
-    Operator zatvorenog distributivnog sistema električne energije
-    Operator tržišta
-    Druga pravna lica u skladu sa pravilima o radu organizovanog tržišta