Snabdevanje električnom energijom

Usvajanjem novog Zakona o energetici u Srbiju krajem 2014. godine, oblast energetike u domaćem zakonodavstvu je harmonizovana sa odredbama Trećeg energetskog zakonodavnog paketa Evropske unije, čime je nastavljen proces uvođenja konkurencije u elektroenergetski sektor u Srbiji, kako bi se povećala efikasnost sektora kroz dejstvo tržišnih mehanizama u proizvodnji i snabdevanju električnom energijom, zadržavajući pri tome ekonomsku regulaciju delatnosti prenosa i distribucije električne energije kao prirodnih monopola. Prema novom Zakonu, izmenjeni su uslovi za sticanje prava na garantovano snabdevanje električnom energijom. U skladu sa tim, od 1. januara 2015. pravo na garantovano snabdevanje po cenama koje reguliše Agencija za energetiku, imaju samo domaćinstva i mali kupci. Domaćinstva i mali kupci mogu ostati na garantovanom snabdevanju i snabdevati se u skladu sa postojećim ugovorima, ali imaju pravo i mogućnost (ali ne i obavezu) da ugovore snabdevanje sa bilo kojim licenciranim snabdevačem električnom energijom na slobodnom tržištu. Ukoliko domaćinstvo ili mali kupac izabere snabdevača na slobodnom tržištu, a zatim iz bilo kog razloga ostane bez izabranog snabdevača, uvek se može vratiti na regulisano, garantovano snabdevanje. Svi ostali krajnji kupci moraju imati ugovor o snabdevanju po tržišnim uslovima.

Krajnji kupac koji nema pravo na garantovano snabdevanje, a nema važeći ugovor o snabdevanju (iz razloga propisanih članom 192. Zakona o energetici), ima pravo na rezervno snabdevanje u periodu do 60 dana, u kome mora da pronađe novog snabdevača (u suprotnom je operator sistema dužan da mu obustavi isporuku električne energije nakon isteka tog roka). Cena rezervnog snabdevanja je po pravilu viša od tržišnih cena, jer se saglasno članu 193. Zakona o energetici određuje u postupku tenderske procedure izbora rezervnog snabdevača, odnosno ne može biti manja od prosečne cene električne energije na organizovanom tržištu za prethodnu godinu, ako garantovani snabdevač od strane Vlade Republike Srbije bude proglašen za rezervnog snabdevača.